Přejít k obsahu
     
Výpočetní a experimentální design pokročilých materiálů s novými funkcionalitami (VEDPMNF) Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000358 Program OP VVV, výzva č. 02_15_003 Podpora excelentních výzkumných týmů

Výpočetní a experimentální design pokročilých materiálů s novými funkcionalitami (VEDPMNF)

Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000358

Termín realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 10. 2022

 

Stručný popis projektu – abstrakt


V souladu s hlavními cíli výzvy je projekt zaměřen na významné rozšíření spolupráce výzkumného týmu projektu CENTEM s předními mezinárodními vědeckými kapacitami a pracovišti a na materiální a personální vybavení nového výzkumného týmu a úzce navazuje na dosavadní výzkumný program CENTEM. Dále dojde k významnému zvýšení intenzity spolupráce regionálního centra s renomovanými zahraničními pracovišti a k podstatnému zvýšení vědeckého výkonu projektu, které bude realizováno prostřednictvím publikací v impaktovaných časopisech a v nových technologiích. Nosným tématem nového výzkumného programu bude experimentální a teoretické studium strukturních, elektrických, magnetických a spekroskopických vlastností nových technologicky perspektivních materiálů. Tento výzkum bude dále podpořen dalšími významnými odborníky působícími dlouhodobě v materiálovém výzkumu a cca polovinu výzkumného týmu budou tvořit mladí studenti doktorského studia, kteří budou do tohoto výzkumu plně zapojeni.

Klíčová slova


Nové funkční materiály s emergentními vlastnostmi, konverze, skladování a řízení energie, spintronika, kvantově-mechanické výpočty, ab-initio studie, dopované transparentní vodivé oxidy, funkcionalizované Perovskity a multiferoické materiály, oxonitroaluminosilikáty, nitridosilikáty, magnetické materiály, heuslerové slitiny, Korringa-Kohn-Rostoker (KKR) metoda, metoda funkcionálu hustoty (DFT), dynamická metoda středního pole (DMFT), Hedinova metoda GW, makroskopické nanomechanické simulace, depozice tenkých vrstev, spinově a úhlově rozlišená fotoemise (ARPES), rentgenový magnetický cirkulární dichroismus (XMCD), rentgenová difrakce, ergonomizace luminoforem transformovaných LED, nanostruktury, tenké vrstvy a dopované materiály.

Patička